26 મી જાન્યુઆરી 2022

26 મી જાન્યુઆરીની રોચક વાતો જે થઈ શકે છે પરીક્ષામાં ઉપયોગી 26 મી જાન્યુઆરીના દિવસને દેશનો પ્રજાસતાક દિન અથવા ગણતંત્ર દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારે ગણતંત્ર પર્વના નિબંધ લેખન કે સ્પિચ માટે પણ આપને 26 January Speech and Essay માટે આ લેખ ઉપયોગી થઈ પડશે. સાથે જ 26 મી જાન્યુઆરી સાથે જોડાયેલી આ ખાસ … Read more