[પરિણામ] ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ @gseb.org

Gujarat Board Result 2023

ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ ક્યારે: ગુજરાત બોર્ડ 10માનું પરિણામ મે 2023 ના બીજા સપ્તાહ સુધીમાં સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gseb.org પર જાહેર થવાની અપેક્ષા છે. ગુજરાત બોર્ડ 10માનું પરિણામ જોવા માટેની સીધી લિંક અહીં આપવામાં આવશે હવે બોર્ડની પરીક્ષાના રિઝલ્ટની રાહ જોવાઇ રહી છે. ગુજરાત બોર્ડના ધોરણ 10ની પરીક્ષા 14 માર્ચથી 28 માર્ચ વચ્ચે થઇ હતી. ત્યારે હવે … Read more

GPSSB Mukhya Sevika Result 2022 Out Link – @gpssb.gujarat.gov.in

GPSSB Mukhya Sevika Result 2022 – Gujarat Mukhya Sevika Cut-off Marks & GPSSB Mukhya Sevika Merit List Date Available Soon. A huge number of candidates appeared in the GPSSB Mukhya Sevika Written Exam in June 2022. Now all candidates are looking and searching for their Results here and there. We inform all candidates the Result … Read more

Telangana Model School Results 2022 Class 10, 9, 8, 7, 6 Merit List PDF @telanganams.cgg.gov.in

Telangana Model School Results 2022: Telangana State Model Schools will tentatively announce the Telangana Model School Results 2022 on its official website at telanganams.cgg.gov.in.in on May 20, 2022. Candidates who took the Telangana State Entrance Examination for 6th and 7th Class to 10th Class have been waiting for the TSMS Result 2022 since the exam … Read more

Gujarat NMMS Result 2022 Merit List (Out@10th June)

Gujarat NMMS Result 2022 Merit List (Out@10th June) | National Means-cum-Merit Scholarship Scheme | Download NMMS Gujarat 8th Class Merit List/ NMMS Gujarat Result 2022 Merit List (Out@10th June) @ www.sebexam.org Gujarat NMMS Result 2022 Merit List: State Examination Board – Gandhinagar had conducted the National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (N.M.M.S.S) at Gujarat on 17.04.2022. There … Read more

APPSC Executive Officer result 2022 Cut off marks, Merit list PDF

APPSC Executive Officer result 2022

APPSC Executive Officer result 2022: As part of its recruitment process for positions in the state government offices of Andhra Pradesh, the Andhra Pradesh Public Service Commission (APPSC) conducts the APPSC Group 2 Exam every year. These roles include both administrative and clerical work. APPSC has announced the open positions for Executive and Non-Executive positions … Read more