કરંટ અફેર 2022 ગુજરાતી, 23-07-2022

કરંટ અફેર 2022 ગુજરાતી |Current Affairs MCQ in Gujarati PDF | Today Current Affairs in Gujarati | Monthly Current Affairs in Gujarati | Q.1 જેતરમાં જૂન 2022માં પ્રસિધ્ધ થયેલા એશિયાના ગ્લોબલ સ્ટાટઅર્પ ઈલોસિસ્ટમ રિપોર્ટ કોનારા પ્રકાશિત જવાબ: લંડન ટેકવીક 2022 Q.2 તાજેતરમાં જૂન 2022માં પ્રસિદ્ધ થયેલા એશિયાના ગ્લોબલ સ્ટાટઅર્પ ઇલોસિસ્ટમ રિપોર્ટમાં સમગ્ર વિશ્વમાં કેરળ કયા … Read more