તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 [PDF]

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 PDF : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ તલાટી જૂના પેપર અને આન્સર કી 2010 થી 2017 PDF ડાઉનલોડ કરો, ગુજરાત સરકાર વર્ગ–3 તલાટીની પરીક્ષાઓ માટે મોટી સંખ્યામાં ખાલી જગ્યાઓને માટે સૂચનાઓ પ્રકાશિત કરે છે. તલાટીની પરીક્ષા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવે છે . દરેક સૂચનામાં, તેઓ … Read more

GPSSB Talati Exam Date 2022 @gpssb.gujarat.gov.in

GPSSB Talati Exam Date 2022 & Call Letter Download LINK: After the completion of GPSSB Recruitment Application Form 2022 for 3437 Talati cum Mantri posts, Gujarat Panchayat Service Selection Board (GPSSB) is going to conduct the examination in April 2022 (Expected). To appear in this exam, the board will soon issue the GPSSB Talati cum … Read more

GPSSB Talati Rejected List 2022 @gpssb.gujarat.gov.in

Update: 11/07/2022 GPSSB Talati Rejected List 2022 : Gujarat Panchayat Seva Pasandgi Board (GPSSB), Announced soon Talati Rejected List 2022 Gujarat. Candidates Check Their GPSSB Talati Rejected List 2022 soon through below article or official website. We humble requested to all candidates regularly visit our dinnervo.com website for latest update. GPSSB Talati Rejected List 2022 … Read more

GPSSB Talati Call Letter 2022 (OJAS)

Update 11th April 2022 : GPSSB Talati cum Mantri Call Letter for (Village Panchayat Secretary) Exam 2022 will be released soon by the Gujarat Panchayat Service Selection Board. The Written Exam will be held in April/May 2022 (tentative). Candidates who have applied for GPSSB Talati Bharti 2022 can download Call Letter from the OJAS Bharti … Read more

GPSSB Talati Exam Date 2022 Gujarat Admit Card Release Time

gpssb.gujrat.gov.in GPSSB Talati Exam Date 2022, Mantri Exam Admit Card, Exam Pattern Check Here: GPSSB will release the Talati Mantri admit card in the month of March 2022 as expected on its official website portal, i.e., www.gpssb.gujrat.gov.in. Gujrat Panchayat Service Selection Board has successfully completed the registration procedure for the post of Talati cum Mantri … Read more

Talati Cum Mantri Old Paper PDF

Talati Mantri Old Paper Pdf Format Previous Years Question Papers

Hello Friend today we will share Talati Mantri Old Paper, Previous Year Paper Pdf Format Talati Mantri old Paper 2016, Talati Mantri Old Paper 2011, Talati mantri old Paper 2015 All Talati Mantri old all Question paper Available In Pdf Format. ગુજરાત માં આજે લખો વિદ્યાર્થી તલાટી મંત્રી ( VDO ) પરીક્ષા ની તૈયારી કરી … Read more

GPSSB Talati Mantri Syllabus Pattern 2022 OJAS Gujarat

GPSSB Talati Mantri Syllabus Pattern 2022 OJAS Gujarat

Talati Mantri Syllabus Pattern 2022 OJAS Gujarat GPSSB Talati Cum Mantri Exam Syllabus Pdf/ Previous Model Papers Talati Mantri Syllabus Pattern 2022 OJAS Gujarat GPSSB Talati Mantri Exam Syllabus Pdf/ Previous Model Papers for Reference. The Gujarat Panchayat Services Selection Board has recently decided to recruit candidates to Talati Cum Mantri positions. As per the … Read more

GPSSB Talati Recruitment 2022 Apply Online for 3437 Posts, Last Date

The Gujarat Panchayat Service Selection Board (GPSSB) has issued a recruitment notice for 3437 Talati cum Mantri (Village Panchayat Secretary) positions. On or before February 15, 2022, interested individuals may apply for GPSSB Talati Recruitment 2022 using the specified format. GPSSB Talati Recruitment 2022 Selection Board Gujarat Panchayat Service Selection Board ( GPSSB ) Department … Read more

Talati Mantri Bharti 2022

Talati Mantri Bharti 2022 Recruitment Notification Apply 3437 OJAS Gujarat GPSSB Talati Cum Mantri Jobs Bharti @ojas.gujarat.gov.in Talati Mantri Bharti 2022 Recruitment Notification – Apply 3437 OJAS Gujarat GPSSB Talati Cum Mantri Jobs Bharti @ojas.gujarat.gov.in Bharti will be released by Ojas Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB). The Job Applicants who are looking for Gujarat … Read more